Kodea Eremua Zerbitzua
Administrazioen artean trukatzen diren datu-multzoak
Deskribapena
Zerbitzu bakoitzak eskainitako datuen laburpena
Lagatzailea
Herritarrei buruzko datuak dituen eta horien arduraduna den erakundea
Dokumentua edo esteka
Deskripzio-dokumentua edo esteka, zer datu eskatzen diren eta zerbitzuak zer datu itzultzen dituen azaltzen duena
Emaitza
Bizkaiko Foru Aldundiaren Elkarreragingarritasun nodoak eskuz egindako kontsultan itzulitako emaitzaren adibidea
Oharrak
Zerbitzuaren egoera
002 Identifikazioa Nortasun datuen egiaztapena Identifikazio-zenbaki bati lotutako nortasun datuen egiaztapena PZN esteka esteka
075 Identifikazioa Nortasun datuen kontsulta Pertsona bati lotutako nortasun datuen kontsulta PZN esteka esteka
064 Betebeharrak Zerga Betebeharrak Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak Foru Aldundiak esteka esteka
003 Betebeharrak Zerga Betebeharrak Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak BFA esteka esteka
006 Betebeharrak Zerga Betebeharrak Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak ZAEA esteka
085 Betebeharrak Betebeharrak Kontsultatzeko ea interesdunak egunean dituen bere zerga betebeharrak.  ZAEA + Foru Aldundiak
066 Ogasuna Errenta maila (PFEZ) PFEZri lotutako errentei buruzko informazioa (salbuetsiak eta salbuetsi gabeak). Zenbatekoak dezimalekin ematen dira. Foru Aldundiak esteka esteka
043 Ogasuna Errenta maila (PFEZ) PFEZri lotutako errentei buruzko informazioa (salbuetsiak eta salbuetsi gabeak). Zenbatekoak dezimalekin ematen dira. BFA esteka esteka
044 Ogasuna Ondare maila Pertsona fisiko baten titulartasuneko ondasun eta eskubide ekonomikoei buruzko datuak BFA esteka esteka
045 Ogasuna Kontu maila Pertsona fisiko baten titulartasuneko finantza-erakundeetako kontuak eta horien saldoen zenbatekoa BFA esteka esteka
046 Ogasuna Ondasun higiezinak Pertsona fisiko baten titulartasuneko ondasun higiezinei, hiri-ondasunei eta landa-ondasunei buruzko informazio BFA esteka esteka
017 Ogasuna EJZren epigrafeak Entitate edo zergadun bat alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafeak Foru Aldundiak esteka esteka
018 Ogasuna EJZren epigrafeak Entitate edo zergadun bat alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafeak BFA esteka
019 Ogasuna Zerga egoitzaren datuak Pertsona fisiko edo juridiko baten helbide fiskalari buruzko datuak BFA esteka esteka
047 Ogasuna Zerga egoitzaren datuak Pertsona fisiko edo juridiko baten helbide fiskalari buruzko datuak BFA esteka esteka
048 Ogasuna Nomina ordaintzaileak Pertsona fisiko baten nomina-ordaintzaileen datuak BFA esteka esteka
007 Egoitza Banakako Errolda Kontsultaren unean pertsona batek duen bizilekuari buruzko datuak kontsultatzeko  Bizkaiko Udalak esteka esteka
057 Egoitza Errolda historikoa Pertsona bat bizi izan den helbideak eta erroldan alta-/baja-mugimenduak, hamar urte lehenagora arte, kontsulta-datatik zenbatzen hasita Bizkaiko Udalak esteka esteka
058 Egoitza DSBErako Bizileku Errolda Kontsultatik urtebetera pertsona bat bizi izan den helbideak, bai eta bizileku bakoitzean bizi den aldi bakoitzean elkarrekin bizi diren gainerako pertsonen datuak. (Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarako) Bizkaiko Udalak esteka esteka
079 Egoitza Bizileku Errolda Generikoa Kontsultatik urtebetera pertsona bat bizi izan den helbideak, bai eta bizileku bakoitzean bizi den aldi bakoitzean elkarrekin bizi diren gainerako pertsonen datuak Bizkaiko Udalak esteka esteka

Ez ditu barne hartzen Ermua eta Amorebieta

059 Egoitza Banakako Errolda Kontsultaren unean erroldan inskribatutako pertsonen helbidea EAEko Udalak esteka esteka
032 Egoitza Errolda Historikoa Pertsona bat bizi izan den helbideak eta erroldan alta-/baja-mugimenduak, hamar urte lehenagora arte, kontsulta-datatik zenbatzen hasita EAEko Udalak esteka esteka

Ez ditu barne hartzen Bizkaiko Udalak

031 Egoitza DSBErako Bizileku Errolda Kontsultatik urtebetera pertsona bat bizi izan den helbideak, bai eta bizileku bakoitzean bizi den aldi bakoitzean elkarrekin bizi diren gainerako pertsonen datuak. (Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarako) EAEko Udalak esteka esteka

Ez ditu barne hartzen Bizkaiko Udalak

078 Egoitza Bizileku Errolda Generikoa

Kontsultatik urtebetera pertsona bat bizi izan den helbideak, bai eta bizileku bakoitzean bizi den aldi bakoitzean elkarrekin bizi diren gainerako pertsonen datuak

EAEko Udalak

Ez ditu barne hartzen Ermua eta Amorebieta

084 Egoitza Errolda Historikoa (032 eta 057 barne ditu) Barne hartzen ditu Bizkaiko Lurralde Historikoaren errolda historikoko zerbitzua eta EAEko errolda historikoko zerbitzua BFA - EJ
088 Egoitza Bizileku Errolda Generikoa (078 eta 079 barne ditu)

Barne hartzen ditu Bizkaiko Lurralde Historikoaren bizileku errolda generikoa eta EAEko bizileku errolda generikoa. 

BFA - EJ
034 Pertsonala Desgaitasun maila Pertsona bati lotutako desgaitasunari buruzko informazioa BFA esteka esteka
037 Pertsonala Mendekotasun maila Pertsona bati lotutako mendekotasun-mailari eta -graduari buruzko informazioa BFA esteka esteka
080 Pertsonala Mendekotasun-egoera aitortzea

Egiaztatzen du kontsultatutako pertsonak kontsulta-data zehatz batean mendekotasun-egoera aitortuta daukan. Mendekotasuna daukala ulertzen da haren mendekotasun-gradua >= 1 bada.

BFA esteka esteka
038 Pertsonala Mendekotasun maila eta gradua Pertsona bati lotutako mendekotasun-mailari eta -graduari buruzko informazioa IMSERSO esteka
081 Pertsonala Desgaitasun-egoera aitortzea

Egiaztatzen du kontsultatutako pertsonak kontsulta-data zehatz batean desgaitasun-egoera aitortuta daukan. Desgaitasuna daukala ulertzen da haren desgaitasun-gradua % 33koa edo handiagoa bada.

BFA esteka esteka
089 Pertsonala Desgaitasun jakin batzuetarako garraio-laguntzaileentzako ordainketa-salbuespena

Desgaitasunen bat duen pertsonak, ordaintzera salbuetsita dagoen  laguntzailea duen kontsultatzen du

BFA esteka
090 Pertsonala Desgaitasuna 65%koa edo altuagoa izatea

Pertsona baten desgaitasuna 65%koa edo altuagoa duen egiaztatzen du

BFA esteka esteka
073 Pertsonala Mugikortasun urriaren baremoa

Kontsultatutako pertsona data zehatz batetan mugikortasun urriaren baremoa duen ala ez konfirmatzen du.

BFA esteka esteka
074 Pertsonala PFEZeko kenkarietarako Letra aplikagarria

Kontsultatuko pertsonaren desgaitasunagatiko eta/edo mendekotasunagatiko PFEZeko kenkarietarako letra apligarria ematen du. 

BFA esteka esteka
077 Pertsonala Aparkatzeko txartelerako BFAren irizpen-zerbitzu

Egiaztatzen du pertsona batek aldeko irizpena daukan desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela eskuratzeko.

BFA esteka esteka
011 Prestazioak Pentsioak eta laguntza ekonomikoak Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan kobratutako pentsio/laguntzen zenbatekoari buruzko informazioa BFA esteka esteka
012 Prestazioak Mendekotasunaren prestazio ekonomikoak Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan kobratutako pentsio/laguntzen zenbatekoari buruzko informazioa BFA esteka esteka
013 Prestazioak Egoitza laguntza Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan eman zaizkion egoitza laguntzei buruzko informazioa  BFA esteka esteka
014 Prestazioak Laguntza pertsonala Pertsona jakin bati eta azken bi urteetan eman zaizkion asistentzia pertsonalei buruzko informazioa BFA esteka esteka
015 Betebeharrak Ordainketa Betebeharrak Kontsultatzeko ea pertsona fisiko edo juridiko batek egunean dituen Gizarte Segurantzari ordaintzeko betebeharrak GSDN esteka
001 Prestazioak Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBG) Titular bati lotutako zenbatekoak eta prestazioak Lanbide esteka
054 Lan arloa Lan bizitza Kontsultaren datatik pertsona baten azken urteko lan-bizitza GSDN esteka
082 Lan arloa Lan bizitza 5 urte Kontsultaren datatik pertsona baten azken 5 urteko lan-bizitza GSDN esteka
009 Prestazioak Gizarte Prestazio Publikoak Pertsona batek jasotako gizarte-prestazio publikoak  GSIN esteka
021 Familia Jaiotzen Erregistro Zibila Herritarren jaiotza-datuak, jaiotza-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe Erregistro Zibila esteka

Ez ditu beti datuak itzultzen (berrikusten)

023 Familia Ezkontzen Erregistro Zibila Herritarren ezkontza-datuak, ezkontza-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe Erregistro Zibila esteka

Ez ditu beti datuak itzultzen (berrikusten)

022 Familia Heriotzen Erregistro Zibila Herritarren heriotza-datuak, heriotza-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe Erregistro Zibila esteka
050 Aurrekariak Zigor aurrekariak (dokumentazioa bidez) Zigortuen Erregistro Zentralean edo Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean kontsultaren xede den pertsonaren datuak bat datozen jakiteko (kontsultatutako pertsonaren datu gutxiago sartu behar dira) Justizia Ministerioa esteka
056 Aurrekariak Sexu-delituengatiko aurrekaririk eza dokumentazioaren bidez Sexu Delitugileen Erregistro Nagusian inskribatuta ez dauden pertsonei buruzko ziurtagiriak (kontsultatutako pertsonaren datu gutxiago sartu behar dira) Justizia Ministerioa esteka
016 Lan arloa Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian alta emanda dagoela egiaztatzea Pertsona fisiko bat data jakin batean Gizarte Segurantzan alta emanda dagoen egiaztapena GSDN esteka
024 Familia Familia Ugariaren Datuak Familia ugariko titulu bati buruzko informazioa Eusko Jaurlaritza esteka
025 Familia Etxebideren datuak Euskadiko babes ofizialeko etxebizitzen eskatzaileen erregistroan pertsona baten datuak kontsultatzeko Etxebide esteka
026 Familia Izatezko Bikoteen Erregistroan inskribatuta egotea Kontsultaren datan pertsona bat Euskadiko Izatezko Bikoteen Erregistroan inskribatuta dagoen kontsultatzeko Eusko Jaurlaritza esteka
028 Trafikoa Ibilgailuaren datuak Ibilgailu bati buruzko informazioa identifikazio-dokumentuaren zenbaki batetik abiatuta (matrikula, nibea, bastidore-zenbakia) TZN esteka
051 Trafikoa Ibilgailuen zerrenda Ibilgailuen zerrenda pertsona baten izenean TZN esteka
027 Trafikoa Gidabaimenak Pertsona batek dituen gidabaimenen zerrenda TZN esteka
052 Trafikoa Ibilgailuaren datuak zehapenetarako Zehapen-prozeduretako ibilgailuei buruzko informazioa TZN esteka

TZNk hitzarmena sinatzea eskatzen du

053 Trafikoa Gidarien zehapenak Zehapen-prozeduretan gidari baten informazioa TZN esteka

TZNk hitzarmena sinatzea eskatzen du

030 Ikasketak Unibertsitate tituluak Pertsona fisiko bati emandako unibertsitate-titulu ofizialei buruzko informazioa Hezkuntza Ministerioa esteka
036 Ikasketak Unibertsitatekoak ez diren tituluak Pertsona fisiko bati emandako unibertsitateaz kanpoko titulu ofizialei buruzko informazioa (ikus tituluen zerrenda deskribapen-dokumentuan) Hezkuntza Ministerioa esteka
039 Ikasketak Hizkuntza Eskakizun Gorena (Euskara) Pertsona bati ematen zaion euskararen hizkuntza-eskakizun altuenari buruzko informazioa ETZEB esteka
068 Ikasketak Bekadunaren izaera Kontsultaren xede den pertsonari emandako bekak Hezkuntza Ministerioa esteka
067 Ikasketak Unibertsitateko matrikula datuak Kontsultaren xede den pertsonaren unibertsitate-matrikulen datuak Hezkuntza Ministerioa esteka
069 Ikasketak Profesionaltasun egiaztagiriak Pertsona baten prestakuntza-kontuan egiaztatutako profesionaltasun-ziurtagiriak Lanbide esteka
070 Ikasketak Ikastaroen egiaztagiriak IVAPen bidez gainditutako ikastaroen zerrenda (Herri Ardulararitzaren Euskal Erakundea) Eusko Jaurlaritza esteka
020 Egoitza Egoitza datuak Herritarren bizileku-datuak, errolda-ziurtagiria aurkeztu beharrik gabe EIN esteka

EINek ez die baimenik ematen udalei eta mankomunitatei

033 Ogasuna Katastro datuak Pertsona fisiko edo juridiko bati lotutako katastroko datu-basean agertzen diren higiezinen katastroko datuak KZN esteka

Estatuko katastroa

055 Ogasuna EJZren epigrafeak Entitate edo zergadun bat alta emanda dagoen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafeak Nafarroako Ogasuna esteka
040 Prestazioak Langabezia Prestazioen Egungo Zenbatekoak Langabezian dagoen pertsona batek jasotako prestazioen zenbatekoak SEPE esteka
041 Prestazioak Langabezia Prestazioen Aldiko Zenbatekoak Egun edo aldi jakin batean langabezian dagoen pertsona batek jasotako prestazioen zenbatekoak SEPE esteka
042 Prestazioak Langabezia-prestazioen egungo egoera Langabezian dagoen pertsona batek jasotako prestazioak SEPE esteka
061 Lan arloa Enplegu-eskatzaile gisaren inskribapena gaur egungo datan Enplegu-zerbitzu publikoetan eskatzaile baten inskripzioaren egungo egoerari buruzko informazioa SEPE esteka esteka
062 Lan arloa Enplegu-eskatzaile gisaren inskribapena data konkretuan Enplegu-zerbitzu publikoetan eskatzaile batek data jakin batean duen inskripzio-egoera SEPE esteka esteka
060 Lan arloa Langabezia Prestazioak (040, 041 eta 042 barne ditu) Langabezian dagoen pertsona batek jasotako prestazioak, baita prestazio horien zenbatekoak ere, data edo aldi jakin batean. 040, 041 eta 042 zerbitzuak barne hartzen ditu. SEPE esteka
063 Prestazioak EES eta Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoak Pertsona batek eskatutako EES/EPEak (Etxebizitzarako Eskubide Subjetiboa eta Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoa) Eusko Jaurlaritza esteka esteka
065 Egoitza Legezko egoitzaren datuak Atzerritar batek Espainian duen legezko egoitzari buruzko datuak Barne Ministerioa esteka esteka
083 Notariotza Kopia Soila

Notario-ahalorde baten CSVa (egiaztapen-kode segurua) edo notario-ahalorde baten iraunkortasunean eragina duen dokumentu batena adierazita, kode horri dagokion kopia soil elektronikoa lortu ahal izango da.

NKN esteka esteka
086 Notariotza Ahalorde notarialen iraupena

Ahalorde notarial baten iraupenaren gaineko kontsultak egiteko aukera ematen du, hura identifikatuta edo ahalordea eman duen eskritura publikoaren identifikazio-dateun bidez, edo berariaz helburu horretarako jaulkitakok ode baten bidez (CSV).

 

NKN esteka
087 Notariotza Sozietate bateko admnistratzaileak Sozietate bateko administratzailearen ixendapenaren egoera egiaztatzeko modua ematen du: gaur egun indarrean dagoen, kargua utzi duen edo uko egin dion.  NKN esteka

Zerbitzuaren ordena ez da korrelatiboa, Elkarreragingarritasun Zerbitzuak garatzen ari baitira.

Berariaz adierazten ez diren zerbitzu guztiak kontsultakoak dira, egiaztapenekoak direla adierazten denean izan ezik.

Dokumentua edo esteka
Aktiboa
Eraikitzen
Konpontzen
Aldez aurreko hitzarmena behar da
Bilaketa masiboak ditu
Zerbitzu berria