Zer ordezkaritza legal mota aukeratu behar dut?

Zer dokumentazio aurkeztu behar dut, baldin banaiz:

 

Zerga esparru aukera hautatzen baduzu, Foru Ogasunaren eremuko izapideetan bakarrik jardun ahal izango duzu.

Esparru orokorra aukera hautatzen baduzu, Bizkaiko Foru Aldundiaren izapide guztietan jardun ahal izango duzu

Adingabe baten legezko ordezkaria

 

      ► Familia-liburua edo adingabearen jaiotza-ziurtagiria

 

 Gurasoetako bati edo biei guraso-ahala kendu edo eten bazaie:

      ► Tutoretzaren inskripzioa (babes judiziala) jasotzen duen Erregistro Zibilaren ziurtagiria,

            edo

      ► Gizarte Ekintzako diputatuaren foru-agindua, guraso-ahala (administrazio-tutoretza) eteten duena

Adin nagusiko ezgaituen legezko ordezkariak

 

► Tutorea/kuradorea izendatzeko ebazpen judiziala eta  Tutorearen/kuradorearen kargua onartzen dela jasotzen duen dokumentua,

      edo

► Erregistro Zibilak emandako ziurtagiria, kuradore edo defendatzaile judizialaren izendapena jasotzen duena

Hildako pertsona fisiko baten ondorengoa

 

Zerga-eremua aukerarako bakarrik

1.  Herentzia ez bada onartua edo esleitua izan:

     a) Hildakoak notario aurrean testamentua egin badu:

        ► Azken nahien ziurtagiria

        ► Hildakoaren testamentua

    b) Hildakoak EZ badu notario aurrean testamenturik egin:

       ► Abintestato jaraunsleei buruzko adierazpenaren akta 

2.  Herentzia onartua edo esleitua izan bada:

       ► Herentzia onartzeko eta adjudikatzeko eskritura

Pertsona juridiko baten ondorengoa

 

Zerga-eremua aukerarako bakarrik

 ► Likidatzailea izendatzeko eskritura publikoa edo ebazpen judiziala,

     eta, halakorik ezean,

 ► Azkentze edo desegite unean ordezkari zirenen izendatze-eskritura.

Herentzia esleitu gabeak

 


Zerga-eremua aukerarako bakarrik

1. Komisariodun herentzia esleitu gabeak (Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko Legearen 37. artikulua)

    a) Testamentuan ordezkaria edo administratzailea izendatu bada:

        ► Hildakoak notario aurrean eginiko testamentua

    b) Testamentuan ez bada ordezkari edo administratzailerik izendatu eta hildakoak ezkontidea edo izatezko bikotekidea bazuen:

        ► Erregistro Zibilak edo Izatezko Bikoteen Erregistroak emandako ziurtagiria, non egiaztatzen den hildakoaren ezkontidea edo izatezko bikotekidea dela

    c) Testamentuan ez bada ordezkari edo administratzailerik izendatu eta hildakoak ez bazuen ezkontide edo izatezko bikotekiderik:

        ► Hildakoak notario aurrean egindako testamentua, komisarioaren izendapena jasotzen duena

2. Komisariorik gabeko herentzia esleitu gabeak

        ► 036 eredua, non izendatzen den esleitu gabeko herentziaren ordezkaria

Administrador/a Judicial

 

► Auto del juzgado de nombramientooo y aceptación del cargo del perito

Administrador/a Concursal

 

► Credencial del juzgado de administrador Concursal Único

 

Elkarte eta Ikastetxeetako guraso-elkarte baten ordezkaria

 

1. Euskal Autonomia Erkidegoa eremu duten elkarteak

   ► Inskripzio-ziurtagiria eta zuzendaritza-batzordea, Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroak emana 

        edo, halakorik ezean,

   ► Elkarteko idazkariak emandako ziurtagiria, non jasotzen den elkartearen ordezkariaren izendapena (presidentea)

2. Estatuaren eremuko elkarteak

    ► Elkarteen Erregistro Nazionalak emandako informazio-ohar soila, zuzendaritza-batzordearen edo ordezkaritza-organoaren titularren identitatea jasotzen duena

         edohalakorik ezean,

    ► Elkarteko idazkariak emandako ziurtagiria, non jasotzen den elkartearen legezko ordezkariaren izendapena.

Fundazio baten ordezkaria

 

► Fundazioen Erregistroak emaniko ziurtagiria edo informazio-oharra, legezko ordezkariaren izendapena jasotzen duena (patronatuko kidea)

Kooperatiba baten ordezkaria

 

► Sozietate Kooperatiboen Erregistroak emaniko ziurtagiria edo informazio-oharra, kooperatibaren legezko ordezkariaren izendapena jasotzen duena

Jabeen erkidego baten ordezkaria

 

► Akta-liburuaren kopia non jasota dagoen erkidegoaren presidentearen izendapena

    edo 

► Erkidegoaren presidentearen izendapena egiaztatzen duen ziurtagiria (49/1960 Legea, uztailaren 21ekoa, jabetza horizontalari buruzkoa, 13. artikulua)

Kirol-klub, kirol-elkarte edo kirol-federazio baten ordezkaria

 

► Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroak emaniko ziurtagiria edo informazio-oharra, legezko ordezkariaren izendapena jasotzen duena

Erakunde erlijioso baten ordezkaria

 

► Egiaztatze-ahalmena duen organo batek emaniko ziurtagiria, egiaztatzen duena parrokiaren/komentuaren legezko ordezkaritza...

Merkataritza-sozietate baten ordezkaria

 

► Merkataritzako Erregistroaren ziurtagiria edo informazio-oharra, non jasotzen baita administratzaile edo kontseilari ordezkarien izendapena

Ordezkariek modu mankomunatuan jarduten badute EZIN DUTE ERREGISTRATU

Ondasun-erkidego edo Sozietate zibil baten ordezkaria

 

► Ondasun-erkidego nahiz sozietate zibilaren eratze-agiria

    eta

► Kide guztiek sinaturiko erantzukizunpeko adierazpena, zeinaren bidez izendatzen baita eskatzailea ordezkari

Aldi baterako enpresa-elkarte baten ordezkaria

 

► Aldi baterako enpresa-elkartearen eratze-eskritura, non jasota dagoen haren gerentearen izendapena

Profesionalen elkargo baten ordezkaria

 

► Idazkariak emandako ziurtagiria, elkargoko lehendakariaren izendapena jasotzen duena

Administratzaile judiziala

 

1. Enpresen enbargoak eta fruitu eta errenten enbargoak (PZL 631 artikulua)

    a) Testamentuan ordezkaria edo administratzailea izendatu bada:

        ► Justizia Administrazioaren letraduaren dekretua, administratzaile judiziala izendatzekoa 

 edo

       ► Izendapena Merkataritza Erregistroan edo, ondasun higiezinei eragiten badie, Jabetza Erregistroan inskribatu izanaren egiaztagiria

 2. Administrazio judiziala HERENTZIAK (PZL 797 artikulua)

       ► Administratzaile izendapenaren eta kargua hartzearen lekukotza, Justizia Administrazioaren letraduak emana

  edo

       ► Izendapena Jabetzaren Erregistroan inskribatu izanaren egiaztagiria

Konkurtso Administratzailea

 

Konkurtsopeko sozietatea likidazioan dago edo salbuespen gisa, konkurtsoa deklaratzeko autoan eten egiten badira sozietate-administratzaileen ahalmenak

    a) Testamentuan ordezkaria edo administratzailea izendatu bada:

        ► Konkurtsopeko enpresaren kudeaketa- eta administrazio-ahalmenak etetea erabakitzen duen autoa (likidazio-fasea irekitzeko autoa edo, hala badagokio, konkurtsoa deklaratzeko autoa) 

 eta

       ► Konkurtso-administratzailearen izaera egiaztatzen duen agiria, Justizia Administrazioaren letraduak emana (egiaztagutuna) KLTB 68. art.)

Igo