Bizkaia.eus

EWSS003C

  • Hasiera
  • Egoitza ezagutu
  • Ahalordetzeen Erregistroa. Informazioa

ahalordetzeen erregistroa. Informazioa

AHALORDETZEEN ERREGISTROA. Informazioa

Ahalordetzeen Erregistro Elektroniko Orokorra (AEE) doako erregistro bat da, bertan herritarrek beren borondatez eman eta inskriba ditzakete ahalordetzeak, ordezkatzen dituzten pertsonek arin jardun dezaten Foru Administrazio honetan.

AEEk arindu egiten du inskribatutako ordezkaritza egiaztatzeko prozesua, berehalakotasuna eskaintzen du, berehala aurkezten du, eta saihestu egiten du ordezkariak behin eta berriz aurkeztu behar izatea ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioa, parte hartzen duen prozeduretan.

AEE urriaren 13ko 89/2020 Foru Dekretuan dago araututa, Ahalordetzeen Erregistro Orokorra sortu eta arautzeari buruzkoan (2020ko urriaren 23ko BAO, 203. zk.).


Ahalordetze bat inskribatzeko gehieneko epea 5 urtekoa da.

AEEan inskribatutako ahalordetzeen irismenak aukera emango die ordezkariei Bizkaiko Foru Aldundian ordezkari gisa jarduteko ahalordea eman zaien prozedura eta izapideetan.

Hainbat ahalorde mota inskriba daitezke (borondatezko ahalordetzeak, legezko ordezkaritza, gaitutako ordezkaritza) eta lengileei baimenak. Ahalordetze motaren arabera, ordezkariari ahalmena ematen zaio administrazio honen aurrean EDOZEIN jarduketa egiteko, edo jarduketa edo -izapide jakin BATZUK egiteko.

Ahalordea inskribatzeko prozesuan, adierazitako irismenaren arabera, horri lotutako ahalmenak zehaztu behar dira.

AEEk ahalmen hauek ezartzen ditu: 

AEEK ahalordetzearen datuak, egoera eta izapidetze-historia kontsultatzeko aukera ematen dizu, bai eta hainbat ekintza egiteko aukera ere, hala nola aldaketa bat egiteko (irismena eta/edo indarraldia), inskripzioa ezeztatzeko, uko egiteko edo ezeztatzeko. Ekintzak botere motari eta izapide zehatza egiten ari den pertsonari lotuta daude

Botere mota bakoitzari buruzko informazio gehiago nahi baduzu (irismena, operatiboa eta ekintza posibleak), sartu dagokion erlaitzean.

Izapidetze kanalak

Kudeaketak egiteko, AEEk kanal hauek ditu:

 

 

Kanal elektronikoa, Internet bidez, ahalorde-emailea/ordezkaria egoitza elektronikoan agerraldi elektronikoa eginez, egoitza elektronikoaren Nire kudeaketak atalean dagoen ahalordetzeen erregistroan sartu:
https://www.ebizkaia.eus/es/web/ebizkaia/ordezkaritza

!  Ezinbesteko baldintza: izapidetzean parte hartzen duten pertsonek egoitza elektronikoan onartutako identifikazio- eta sinadura-bitarteko elektronikoren bat izan behar dute: https://www.ebizkaia.eus/eu/sinadura-sistemak

 

 

Aurrez aurreko kanala: aurrez hitzordua eskatuta gure erregistro eta arreta-bulegoren batean: https://www.bizkaia.eus/eu/herritarrei-arreta-eskaintzeko-bulegoa

Inprimakiei, inprimakiei eta aurkezteko tokiei buruzko informazio zehatza aurkituko duzu hemen: Bizkaiko Foru Aldundiaren ahalordetzeen erregistro elektroniko orokorraren prozeduraren fitxa teknikoa

Halaber, AEEk Foru Ogasunaren berezitasunak jasotzen ditu:

100/2020 Foru Dekretua, azaroaren 24koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Administrazio Elektronikoaren arloan Bizkaiko Lurralde Historikoko tributuak kudeatzeko Erregelamendua aldatzen duena (BAO, 228. zk., 2020ko azaroaren 26koa).

Bigarren xedapen iragankorraBizkaibai zerbitzua telematikoki erabiltzeko hitzarmenen edo akordioen esparruan emandako ordezkaritza-ahalen baliozkotasuna, 2021eko abuztuaren 1etik aurrera Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez jarduteko.

Zerga-arloko ordezkaritza gaitua AEEn sartu da. Elkarteko kide diren elkargokideek edo elkargoetako kideek egoitza elektronikoaren bidez kudeatuko dute beren gaikuntza.

 Legezko ordezkaritza zerga-ondorioetarako. Zergak kudeatzeko Erregelamenduaren 70. artikulua. Ondorioak 2021eko otsailaren 28tik aurrera.

Lau kasutan, ordezkaritza ofizioz inskribatuko da Zerga Administrazioaren ahalordetzeen erregistro elektroniko orokorrean: ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen heriotzaren kasuan, adingabeenean, nortasun juridikorik gabeko erakundeen kasuan, eta nortasun juridikoa duten sozietate eta erakundeak likidaziorik gabe azkendu edo desegiten direnean.

Hala ere, aurka egiteko eskubidea egikari daiteke ofizioz inskribatzearen aurka.

Ordezkaritza-gakoak. Tributuen kudeaketaren esparruan, foru-ogasunak beste sistema batzuk zehaztu ahal izango ditu ordezkaritza eman dela ulertzeko. Zehazki, ordezkaritza emandakotzat joko da zergapekoak zerga-administrazioak ondorio horietarako eman dion gakoa emanez.

 

1. Bizkaiko Foru Aldundian emandakoak (APUD ACTA)

Ahalordea ematean, hirugarren persona bati ematen zaio boterea ordezkari gisa norberaren izenean jarduteko, aldundiaren aurrean ,foru-sail baten edo batzuen aurrean, modu orokor batean  edo ekintza zehatzetan .

Prozesua ahalorde-emaileak hasi behar duBizkaiko Foru Aldundian aurrez aurre edo elektronikoki agertuz.

Ordezkariaren onarpen espresua beharko da jakinarazpenak jasotzeko edo organo eskudunak ordezkariaren berrespena beharrezkoa dela ezartzen duen izapideak eta jarduketak egiteko ahalmena ematen duten borondatezko ahalordetzeetan( 9. Artikulua 89/2020 FD)

Zeintzuk dira Foru Aldundiko Ahalordetza Erregistro Elektronikoan izena emateko pausoak?
 

 

Aurkezpena egiten duzun moduaren arabera ondorengo pausoak daude: 

► Presentziazko kanala bada: Gure arreta bulegoetara joandaEskatu hitzordua gure edozein arreta-bulegotan. Horretarako, hitzordua eskatzeko Bizkaia.eus web orrian sartu. 

1. Agerraldiaren bidezko ahalordetzearen izapidea bilatu.

2. Hautatu herria eta arreta-bulegoa.

    

3. Hautatu data eta ordua, libre daudenen artean.

Oharra: eman nahi duzun ahalordeak ahalmena ematen badu zure ordezkariak zure jakinarazpenak jaso ditzan, biak batera joan behar duzue hitzordura.

Elektronikoa:  Bizkaiko Foru Aldundiko Egoitza elektronikoan aurkeztu

   

Ahalorde-emaileak emateko urratsak:

<1. BFAren EGOITZA elektronikoan sartu (www.ebizkaia.eus). Menu nagusian, NIRE IZAPIDEAK atalean, AHALORDETZEEN ERREGISTROA hautatu.

2. Identifika zaitez, identifikazio eta sinadura elektronikorako onartutako bide batekin.

3. Ordezkatzen naute erlaitzean koka zaitez. Han, hautatu Borondatezko ahalordetzea emate

4. Bete ezazu formularioa ahalordetzearen datuekin  ordezkatutako persona, ordezkaria, ahalordetze mota eta noiz arte indarrean egongo den jarri

5. Sinatu eta eskaera bidali

Informazio gehiago nahi izanez gero: GIDA_ Borondatezko ahalordetzea_apud acta

Ahalordeak jakinarazpenak jasotzeko ahalmena ematen badu, ordezkariak abisua jasoko du, eta berariaz onar dezala eskatuko dio. Kasu horretan:

Ordezkariak emateko urratsak:

1. BFAren EGOITZA elektronikoan sartu (www.ebizkaia.eus). Menu nagusian, NIRE IZAPIDEAK atalean, AHALORDETZEEN ERREGISTROA hautatu.

2. Identifika zaitez, identifikazio eta sinadura elektronikorako onartutako bide batekin.

3. Ni naiz ordezkaria erlaitzean koka zaitez. 

4. Onartzeke duzun egilespena bilatzea eta ahalordetzea onartu

5. Ordezkaria pertsona juridikoa bada, haren estatutuak erantsi beharko dira, ordezkaritza-jarduerak egiteko ahalmena duela egiaztatu ahal izateko.

  Ahalordetzearen irismena zerga-arlokoa bakarrik bada, ( OGASUNA ETA FINANTZA SAILA) EZ da beharrezkoa estatutuak aurkeztea 

6.Sinatu eta eskera bidali

Informazio gehiago nahi izanez gero: GIDA_ Apud actaren onarpena

 

Zeintzuk dira egin daitezkeen ekintzak, ahalordea inskribatu ondoren?

Ahalorde-emaileak, ekintzak ataletik:

 

Ahalordetza kontsultatu

Aldatu: indarraldia eta/edo boterearen irismena zabaltzea edo murriztea (sail-kopurua edo jarduketak edo izapideak, emandako botere motaren arabera)

Boterea ezeztatzea. Ordezkariari emandako baimena indarrik gabe uztea.

 

 

 

Ordezkariak ekintzak ataletik 

 

 

 Ahalordetza kontsultatu

Ahalordetza uko egin dezake. Botereari uko egitea. Ordezkariari emandako baimena indarrik gabe uztea.

 

 

 

2. Dokumento publikoaren bidez edo notarioak legitimatutako sinadura duen dokumentu pribatuaren bidez emandakoak

Ahalordetzeen Erregistro Elektroniko Orokorra inskriba daitezke dokumento publikoaen bidez edo notarioak legitimatutako sinadura duen dokumentu pribatuaren bidez emandako ahalordeak.

Inskripzio-eskaera ahalorde-emaileak nahiz ordezkariak egin dezakete, aurrez aurre edo elektronikoki.

A) Agiri publiko bidez emandako borondatezko ahalordetzearen inskripzioa. 

Eskritura publiko bidez emandako ahalordetze orokorra da, eta ahalmena ematen dio ordezkariari edozein administrazio-jarduera egiteko. (EZ da inskribatuko ahalordetze berezirik edo zerga-irismena soilik duen ahalordetzerik)

Inskripzioa ahalorde-emaileak hasten badu, ordezkariak berariaz onartu beharko du.

Zer urrats eman mota horretako ahalordetze bat Foru Aldundiaren Rean inskribatu nahi baduzu?

Hautatuko duzun aurkezpen-kanalaren arabera, urratsak honako hauek izango dira:

• Presentziazko kanala bada: erregistratu dokumentazioa gure arreta-bulegoren batean.

1.  Sartu AEEren fitxan . Han, bete ezazu Borondatezko ahalordetzea inskribatzeko eskaera         

 

2. Eskatu hitzordua gure edozein arreta-bulegotan. Horretarako, hitzordua eskatzeko Bizkaia.eus web orrian sartu. 

a)  Bilatu Registro izapidea Beste izapide batzuk atalean.

b) Hautatu herria eta arreta-bulegoa.

    

c) Hautatu data eta ordua, libre daudenen artean.

3. Hitzorduaren egunean, aurkeztu ordezkaritzaren egiaztagiria inskripzio-eskaerarekin batera.

• Kanal elektronikoa bada: Interneten bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoan.

1. Sartu BFAren EGOITZA elektronikoan (www.ebizkaia.eus/eu). Menu nagusiaren NIRE IZAPIDEAK atalean, hautatu AHALORDETZEEN ERREGISTROA.
2. Identifika zaitez identifikazio eta sinadura elektronikorako bide onartu batekin.
3. Zure rolaren arabera (ahalorde-emailea edo ordezkaria) kokatu Ordezkatzen naute edo Ni naiz ordezkaria erlaitzean . Ordezkaria erantsi erlaitzean, hautatu Dokumentu publikoaren borondatzeko inskripzioa
4. Bete ezazu formularioa ahalordetzearen datuekin: ordezkatutako pertsona eta ordezkaria, irismena, indarraldia eta dokumentu publikoa (data, notarioa, protokolo-zenbakia). 

5. Erantsi ordezkaritzaren egiaztagiria.

6. Sinatu eta bidali eskaera.

Informazio gehiago nahi izanez gero: GIDA_ inskribaketa dokumentu PUBLIKOA

Inskripzioa ahalorde-emaileak hasten badu, behin berrikusita, dena zuzena bada, ordezkariak abisu bat jasoko du ahalorde-erregistroan sartzeko eta inskripzio-eskaera onartzeko eskatuz. Kasu horretan:

 

Ordezkariak emateko urratsak:

1. BFAren EGOITZA elektronikoan sartu (www.ebizkaia.eus). Menu nagusian, NIRE IZAPIDEAK atalean, AHALORDETZEEN ERREGISTROA hautatu.

2. Identifika zaitez, identifikazio eta sinadura elektronikorako onartutako bide batekin.

3. Ni naiz ordezkaria erlaitzean koka zaitez. 

4Bilatu onartu gabe duzun inskripzioa eta sakatu Onartu ahalordea

 5.Sinatu eta eskaera bidali

Informazio gehiago nahi izanez gero: GIDA_ Inskripzioaren onarpena

Zer ekintza egin daitezke ahalordea inskribatu ondoren?

Ahalorde-emaileak eta ordezkariakekintzen ataletik, aukera hauek dituzte:
Ahalordetzearen datuak kontsultatzea.
Aldatu: AEEko inskripzioaren indarraldia luzatzea edo murriztea.
AEEn erregistratutako ahalordetzearen inskripzioa ezereztatzea

 

 

 

 

 


B) Borondatezko ahalordetzearen inskripzioa, notarioak legitimatutako sinadurak dituen agiri pribatu baten bidez emanda:

Bizkaiko Foru Aldundiak onartutako ereduaren araberako ahalordetzea da. Eredu horretan parte hartzen duten pertsonek notarioaren aurrean zehazten eta legitimatzen dituzte sinadurak

Zer urrats eman mota horretako ahalordetze bat Foru Aldundiaren AEEn inskribatu nahi baduzu?


Lehenik eta behin, dokumentu pribatu bidez emandako ahalordetze-datuak bete behar dituzu. Horretarako:

1.  Sartu AEEren fitxan

2. Notarioak legitimatutako sinadura duen dokumentu pribatuaren bidez emandako borondatezko ahalordetzea eredua bete
3. Sortu pdf-a eta inprimatu.

4. Agiria notario bati eraman iezaoizu, ahalorde-emailearen eta ordezkariaren sinadurak legitimatzeko.

Informazio gehiago nahi izanez gero: GIDA_ sortu dokumentu pribatua

Ahalordea sinatuta eta notarioak legitimatuta daukazunean, AEEn inskribatu behar duzu. Horretarako, egin beharreko urratsak aukeratzen duzun aurkezpen-kanalaren arabera, honako hauek dira:

 

 Presentziazko kanala bada: erregistratu dokumentazioa gure arreta-bulegoren batean.

1.  Sartu AEEren fitxan . Han, bete ezazu Borondatezko ahalordetzea inskribatzeko eskaera         

 

2. Eskatu aurretiko hitzordua gure edozein arreta-bulegotan. Horretarako, hitzordua eskatzeko Bizkaia.eus web orrian sartu. 

a)  Bilatu Erregistro izapidea Beste izapide batzuk atalean.

b) Hautatu herria eta arreta-bulegoa.

    

c) Hautatu data eta ordua, libre daudenen artean.

3. Hitzorduaren egunean, aurkeztu ordezkaritzaren egiaztagiria inskripzio-eskaerarekin batera.

• Kanal elektronikoa bada: Interneten bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoan.

1. Sartu BFAren EGOITZA elektronikoan (www.ebizkaia.eus/eu). Menu nagusiaren NIRE IZAPIDEAK atalean, hautatu AHALORDETZEEN ERREGISTROA.
2. Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.
3. Zure rolaren arabera (ahalorde-emailea edo ordezkaria) kokatu Ordezkatzen naute edo Ni naiz ordezkaria erlaitzean . Ordezkaria erantsi erlaitzean, hautatu Dokumentu pribatuaren borondatzeko inskripzioa
4. Bete ezazu formularioa ahalordetzearen datuekin: ordezkatutako pertsona eta ordezkaria, irismena, indarraldia eta dokumentu publikoa (data, notarioa, protokolo-zenbakia). 

5. Erantsi ahalordetzea dokumentu pribatu baten bidez

6. Sinatu eta bidali eskaera.

Informazio gehiago nahi izanez gero: GIDA_inskribaketa dokumentu PRIBATUA

Zer ekintza egin daitezke ahalordea inskribatu ondoren?

Ahalorde-emaileak eta ordezkariak, ekintzen ataletik, aukera hauek dituzte:
Ahalordetzearen datuak kontsultatzea.
Aldatu: AEEko inskripzioaren indarraldia luzatzea edo murriztea.
AEEn erregistratutako ahalordetzearen inskripzioa ezereztatzea

 

 

 

AEEn inskribatu daitezke ordezkariari ahalmena ematen dioten legezko ordezkaritzak edozein administrazio-jarduketa egiteko Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean.

AEEn izena emateko eskaera legezko ordezkariak egiten du.

Zer urrats eman Foru Aldundiaren AEEn mota honetako ahalordetzea inskribatu nahi baduzu?

Hautatuko duzun aurkezpen-kanalaren arabera, urratsak honako hauek izango dira:

Presentziazko kanala bada: erregistratu dokumentazioa gure arreta-bulegoren batean.

1. Sartu AEEren fitxan . Han, bete ezazu Borondatezko ahalordetzea inskribatzeko eskaera

 

2. Eskatu hitzordua gure edozein arreta-bulegotan. Horretarako, hitzordua eskatzeko Bizkaia.eus web orrian sartu. 

a) Bilatu Erregistroa beste izapide batzuk atalean.

b) Hautatu herria eta arreta-bulegoa.

    

c) Hautatu data eta ordua, libre daudenen artean.

3. Hitzorduaren egunean, aurkeztu ordezkaritzaren egiaztagiria inskripzio-eskaerarekin batera.

 

Kanal elektronikoa bada: Interneten bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoan.

 

Ordezkariak emateko urratsak: 

1. Sartu BFAren EGOITZA elektronikoan (www.ebizkaia.eus/eu). Menu nagusiaren NIRE IZAPIDEAK atalean, hautatu AHALORDETZEEN ERREGISTROA.
2. Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin
3. Kokatu Ni naiz ordezkaria erlaitzean. Ordezkaria erantsi erlaitzean, hautatu Lege-inskribapena. 
4. Bete ezazu formularioa ahalordetzearen datuekin: ordezkatua eta ordezkaria, irismena, indarraldi-data eta lege-dokumentuaren datuak (data, protokolo/ebazpen judizial/erregistro-inskripzioaren zenbakia eta notario/epaitegi/erregistroaren datuak).
5.
Aukeratu tipologia (zerga-esparrua edo orokorra) eta erantsi ordezkaritzaren egiaztagiria.

Tipologiari eta beharrezko egiaztagiriei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero: sakatu hemen

6. Sinatu eta bidali eskaera.

Informazio gehiago nahi izanez gero: GIDA_inskribaketa LEGEZKO ordezkaritza

Zer ekintza egin daitezke ahalordetza inskribatu ondoren?
Bai ahalorde-emaileak eta bai ordezkariak, Ekintzak ataletik zera egin dezakete: 

 

Kontsultatzea ahalordetzearen datuak.

Aldatzea AEEn inskripzioa, indarraldia luzatu edo murrizteko. 

Ezeztatzea AEEn erregistratutako ahalordetzearen inskripzioa. 

 

 

 

 

Borondatezko ordezkari bat esleitzea

Legezko ordezkaria bazara, borondatezko ahalordetzea eman dezakezu, beste hirugarren pertsona batek zure ordezkatua ordezka dezan.

  1. Jar zaitez ”LEGEZKO ORDEZKARI EDO ONDORENGO GISA”  erlaitzean.
  2. Aukeratu borondatezko ahalordetzea eman nahi diozun ordezkatua
  3. Hautatu Ordezkaria erantsi eta aukeratu “Borondatezko ahalordetzea ematea

Bizkaiko Foru Aldundiak eta bere foru-sailek, elkargoekin, lanbideen elkarteekin eta/edo hirugarren pertsonen izenean izapideak egiteko baimendutako pertsonekin sinatutako lankidetza-akordioen bidez, irismen jakin bateko gaikuntzak (gaikuntza-mota) eman ditzakete, interesdunen izenean transakzio elektronikoak egiteko.

Gaitutako ordezkaritza-mota horri esker, elkargokideek (atxikitze-akordioa sinatu ondoren) eta profesionalen elkarteek (lankidetza-hitzarmena sinatu ondoren) kudeaketak egin ahal izango dituzte beren bezeroen edo foru-administrazio honetako bazkideen izenean.


A. Nola egituratzen da bezeroei zerbitzu profesionalak ematen dizkieten profesionalen elkargo eta elkarteen kasuan gaitutako ordezkaritza emateko eta inskribatzeko prozesua?
 

Prozesu osoa kanal elektronikoaren bidez egiten da, Internet bidez, egoitza elektronikoaren bidez

1.Lankidetza-akordioa. BFAk dagokion elkargoaren edo elkartearen esku jarriko du lankidetza-akordioa, egoitza elektronikoan sinatzeko. Bertan, alderdien artean hartutako konpromisoak, irismena eta gaikuntza-mota ezarriko dira.
2. Elkargoko kideen alta: Lankidetza Akordioa sinatu ondoren, elkargo profesionalak berak hasiko du gaikuntza prozesua, egoitza elektronikoan agertu ondoren, elkargokidea identifikatuz.
3. Elkargokideak lankidetza-hitzarmenari atxikitzea sinatzen du, eta gaitutako ordezkari bihurtzen da.

4. Bezeroen alta: gaitutako pertsonak ordezkatzen dituen pertsonei alta ematen die. Ordezkatua akordio tipoaren eremuari eta ordezkaritzaren erregistro motari lotuta dago.

5. Gaikuntza ematea onartzea. Ordezkatuak onartzen du ordezkaritza AEEn. inskribatzea. Ordezkaritzaren erregistro-mota lankidetza-akordioaren barruan jasotzen da.


Prozesua labur deskribatu ondoren, urratsak zehaztuko ditugu, esku hartzen duen pertsonaren rolaren arabera.

Nola ematen zaie alta elkargoek edo profesionalen elkarteek gaitutako pertsonei?

Elkargoari edo Elkarteari, lankidetza-akordioa sinatu ondoren, AEEn gaitzen zaio lankidetza-akordioaren kontsulta eta elkargokideen edo elkartekideen alta.
Elkargokideei edo elkartekideei alta emateko:

1. Sartu BFAren EGOITZA elektronikoan (www.ebizkaia.eus/eu). Menu nagusiaren NIRE IZAPIDEAK atalean, hautatu ORDEZKARITZA.
2. Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.
3."Nire akordioak" erlaitzean, elkargokideek edo elkartekideek lotu nahi duten lankidetza-akordioa hautatzen du, eta ekintzen atalean, berriz, gaitutakoaren alta.

4. Elkargokideak edo elkartekideak bete behar ditu formularioa eta datuak: identifikazio- eta harreman-datuak.

Oharra: elkargokideak edo elkartekideak hilabeteko epean erabakiari atxikitzea sinatzen ez badu, ezezkoa ematen zaiola ulertuko da.

 

Elkargokideak edo elkartekideak informazio-mezu elektroniko bat jasoko du, lankidetza-hitzarmenari atxikitzeko sinadura jasotzeke dutela jakinarazteko. Atxikimendua sinatzeko:

1. Sartu BFAren EGOITZA elektronikoan (www.ebizkaia.eus/eu). Menu nagusiaren NIRE IZAPIDEAK atalean, hautatu ORDEZKARITZA.
2. Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.

3. "Nire atxikimenduak" erlaitzean, lankidetza-akordioari lotutako atxikitze-dokumentua sinatzeke dagoen ekintza agertzen da.

Gaikuntza-akordioari atxikitzea sinatu ondoren, elkargokidearen edo elkartekidearen gaikuntza aktibatzen da, eta, une horretatik aurrera, bezeroak eta hark enplegatutako pertsona baimenduak kudeatzeko aukera ematen zaio.
Elkargoak edo elkarteak berak edozein unetan eten ahal izango du elkargokidea gaituta dagoen pertsonaren izaera, edo baja eman ahal izango dio bazkideari.

 

B. Nola egituratzen da gaitutako ordezkaritza emateko eta inskribatzeko prozesua, baldin eta BFAk pertsona fisiko edo juridikoak gaitzen baditu pertsona interesdunak ordezkatzeko transakzio jakin batzuk egiteko baimena emanez?
 

Pertsona fisikoa edo juridikoa gaituta dagoela aitortu ondoren, gaikuntza aktibatuko da, eta, une horretatik aurrera, bazkideak, bezeroak eta haiek baimendutako pertsonak gaitzeko eta kudeatzeko aukera emango zaio AEEn.

1. Sartu BFAren EGOITZA elektronikoan (www.ebizkaia.eus/eu). Menu nagusiaren NIRE IZAPIDEAK atalean, hautatu AHALORDETZEEN ERREGISTROA.
2.
Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.
3."Nire akordioak" erlaitzean, gaikuntzaren xehetasunak eta irismena kontsulta ditzakezu

4. Bezeroen alta: gaitutako pertsonak ordezkatzen dituen pertsonei alta ematen die. Ordezkatua akordio tipoaren eremuari eta ordezkaritzaren erregistro motari lotuta dago.

5. Gaikuntza ematea onartzea. Ordezkatuak onartzen du ordezkaritza AEEn. inskribatzea. Ordezkaritzaren erregistro-mota lankidetza-akordioaren barruan jasotzen da.

 

Nola eman alta bezeroei edo elkartekideei?

Ordezkatutako pertsonen alta ahalorde-emaileak kudeatzeko gaitasuna duen pertsona gaitu edo baimendu batek ematen du. Gaikuntzaren arabera gaitutako pertsonak (izaera hori aitortzeko lankidetza-akordioan edo tresna juridikoan ezarritako irismena) alta eman ahal izango die berak ordezkatutako pertsonei. Horretarako:

1. Sartu BFAren EGOITZA elektronikoan (www.ebizkaia.eus/eu). Menu nagusiaren NIRE IZAPIDEAK atalean, hautatu AHALORDETZEEN ERREGISTROA.
2.
Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.
3. Ni naiz ordezkaria erlaitzean, ordezkatutako pertsona gehitzeko, hautatu "Borondatezko Ahalordetze Gaitua eskatzea".

4. Formularioa bete, gaikuntza-motari lotutako ahalordetzearen datuekin (lankidetza-akordioa): ordezkatutako pertsonaren datuak, irismena, indarraldia eta emakida erregistratzeko bidearen hautaketa (gakoa bidaltzea, ordezkatutako pertsona egoitzan agertzea)

 

Zer bitartekoren bidez egiazta dezake gaitutako pertsonak interesdunek egin dioten emakida?

Ordezkaritza egiaztatzeko sistemak gaikuntza aitortzeko tresna juridikoan arautuko dira, eta honako hauetako bat edo batzuk izan daitezke:
► Ordezkatutako pertsona egoitzan agertuz egiaztatzea.

1. Sartu BFAren EGOITZA elektronikoan (www.ebizkaia.eus/eu). Menu nagusiaren NIRE IZAPIDEAK atalean, hautatu AHALORDETZEEN ERREGISTROA.
2.
Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.
3.Jar zaitez Ordezkatzen naute erlaitzean, hautatu baieztatzeke dagoen egilespena eta onartu ezazu 

 

► Ordezkaritzako gako bat postaz bidaliz:

1. Ordezkatutako pertsonak ordezkariari jakinaraziko dio jasotako gakoa.
2. Ordezkariak egilespena erregistratuko du:
A.
Sartu BFAren EGOITZA elektronikoan (www.ebizkaia.eus/eu). Menu nagusiaren NIRE IZAPIDEAK atalean, hautatu AHALORDETZEEN ERREGISTROA.

B. Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.
C. Jar zaitez Ni naiz ordezkaria erlaitzean,egiaztapenaren zain dagoen emakida aukeratu eta Bezero gakoa sartu

 

► Administrazioak eskatuta ordezkaritza egiaztatzea: gaitutako pertsonak ordezkaritza emateko dokumentua zaindu beharko du, eskatzen zaionean hura aurkeztuz. 

Zer dira ordezkariaren baimenak eta nola ematen dira?

Aldundiarekin sinatutako hitzarmen bati atxikitako pertsona gaituak  haien enplegatuei (Baimendutakoak) alta eman ahal die, ordezkatzen dituen pertsona guztien edo batzuen borondatezko ordezkaritza-ahalmen guztiak egikaritzeko, edo azken hauetako batzuk soilik.

 

Baimentze-prozesua kanal elektronikoaren bidez egiten da, Interneten, BFAren Egoitza elektronikoa dela bide.

Baimentzen duenak emateko urratsak:

Baimendutako pertsonei (gaitutako pertsonaren enplegatuei) alta emateko, honako hau egin behar du:

1. BFAren EGOITZA elektronikoan sartu (www.ebizkaia.eus). Menu nagusian, NIRE IZAPIDEAK atalean, AHALORDETZEEN ERREGISTROA hautatu.

2. Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.

3. Nik baimentzen dut erlaitzean koka zaitez. Han, hautatu "Baimena gehitu" atalean   "...ordezkariaren"

4. Bete ezazu formularioa enplegatuaren datuekin, lotu iezazkiozu ordezkaritza-ahalmenak eta hautatu zein sailetarako eman nahi diozun ahalmena.

Prozesuak baimendutakoaren berariazko onarpena eskatzen du

Baimendutakoak emateko urratsak:

Enplegatuak informazio-mezu elektronikoa jasoko du, baimen bat onartu gabe duela jakinarazteko. Onartzeko, honako hau egizu:

1. BFAren EGOITZA elektronikoan sartu (www.ebizkaia.eus). Menu nagusian, NIRE IZAPIDEAK atalean, AHALORDETZEEN ERREGISTROA hautatu.

2. Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.

3. Baimentzen naute erlaitzean kokatu, onartu gabe duen baimena hautatu eta Baimena onartu sakatu.

Edozein unetan baimenaren datuak kontsultatu ahal izango dituzu, ahalmenak aldatu edo, hala balegokio, baimena onartu.

 

Nola esleitu bezero edo elkarkideak baimendutako pertsonei?

Gaitutako pertsona edo ordezkatutako pertsonak kudeatzeko ahalmena (GP fakultatea) duen pertsona baimenduak bezeroak edo elkarkideak esleitu ahal izango dizkie baimendutakoei. 

Esleitze-prozesua kanal elektronikoaren bidez egiten da, Interneten, BFAren Egoitza elektronikoa dela bide. Lortzeko, honako hau egizu:

1. BFAren EGOITZA elektronikoan sartu (www.ebizkaia.eus). Menu nagusian, NIRE IZAPIDEAK atalean, AHALORDETZEEN ERREGISTROA hautatu.

2. Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.

3. Nik baimentzen dut edo Baimentzen naute erlaitzean, hautatu baimena lotu nahi diozun ordezkatua.

4. Ekintzak atalean, sakatu Bezeroak esleitu eta hauta ezazu baimenduko den enplegatua.

 

Edozein unetan kontsultatu ahal izango dituzu baimenaren datuak, baita ahalmenak aldatu edo baimena baliogabetu ere.

 

 

A.Zer dira erakundearen baimenak eta nola ematen dira?

Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona juridikoek edo errentak eratxikita dituzten erakundeek haien enplegatuei baimena eman diezaiekete, pertsona edo erakunde kontratatzailearen kontura izapideak egiteko.

Baimentze-prozesua kanal elektronikotik egiten da, Interneten, BFAren Egoitza elektronikoa dela bide.

 

Baimentzen duenak emateko urratsak:

Baimendutako pertsonei (ordezkariaren enplegatuak) alta emateko, honako hau egizu ordezkaria (baimen-emaile) bazara:

1. BFAren EGOITZA elektronikoan sartu (www.ebizkaia.eus). Menu nagusian, NIRE IZAPIDEAK atalean, AHALORDETZEEN ERREGISTROA hautatu.

2. Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.

3. Nik baimentzen dut erlaitzean koka zaitez. Han, hautatu "Baimena gehitu" atalean,  ...erakundearena

4. Bete ezazu formularioa enplegatuaren datuekin, lotu iezazkiozu ordezkaritza-ahalmenak eta hautatu zein sailetarako eman nahi diozun ahalmena.

Prozedurak baimendutakoaren berariazko onarpena eskatzen du

Baimendutakoak emateko urratsak:

Enplegatuak informazio-mezu elektronikoa jasoko du, baimen bat onartu gabe duela jakinarazteko. Onartzeko, honako hau egin behar da:

1. BFAren EGOITZA elektronikoan sartu (www.ebizkaia.eus). Menu nagusian, NIRE IZAPIDEAK atalean, AHALORDETZEEN ERREGISTROA hautatu.

2. Identifika zaitez onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.

3. Baimentzen naute erlaitzean kokatu, onartu gabe duen baimena hautatu eta Baimena onartu sakatu.

Edozein unetan baimenaren datuak kontsultatu ahal izango dituzu, ahalmenak aldatu edo, hala balegokio, baimena onartu.

 Zer ekintza egin daitezke baimena inskribatu ondoren?

Baimentzen duenak, ekintzak ataletik, honako hauek egin ditzake:

 

Kontsultatu: baimenaren datuak kontsultatzea.
Aldatu: baimenaren irismena zalbaltzea edo murritzea.
Ezeztatu: baimena indarrik gabe uztea.
Berritu: baimenaren indarraldia beste 5 urtez, gehienez, luzatzea.

 

 

 

 

 

Baimendutakoak, ekintzak ataletik, honako hauek egin ditzake:

Kontsultatu: baimenaren datuak kontsultatzea.
Uko egin: baimena indarrik gabe uztea


 

 

 

B.Zer dira ordezkariaren baimenak eta nola ematen dira?

Aldundiarekin sinatutako hitzarmen bati atxikitako pertsona gaituek edo Erregistroan gutxienez hogeita hamar ahalorde-emaileren borondatezko ordezkari gisa agertzen direnek haien enplegatuei (Baimendutakoak) alta eman ahal diete, ordezkatzen dituzten pertsona guztien edo batzuen borondatezko ordezkaritza-ahalmen guztiak egikaritzeko, edo azken hauetako batzuk soilik.

 

Baimentze-prozesua kanal elektronikotik egiten da, Interneten, BFAren Egoitza elektronikoa dela bide.

Baimentzen duenak emateko urratsak:

Baimendutako pertsonei (ordezkariaren enplegatuak) alta emateko, honako hau egizu ordezkaria (baimen-emaile) bazara:

1. BFAren EGOITZA elektronikoan sartu (www.ebizkaia.eus). Menu nagusian, NIRE IZAPIDEAK atalean, AHALORDETZEEN ERREGISTROA hautatu.

2. Identifika zaitez, identifikazio eta sinadura elektronikorako onartutako bide batekin.

3. Nik baimentzen dut erlaitzean koka zaitez. Han, hautatu "Baimena gehitu" atalean, ...ordezkariaren

4. Bete ezazu formularioa enplegatuaren datuekin, lotu iezazkiozu ordezkaritza-ahalmenak eta hautatu zein sailetarako eman nahi diozun ahalmena.

Prozedurak baimendutakoaren berariazko onarpena eskatzen du

Baimendutakoak emateko urratsak:

Enplegatuak informazio-mezu elektronikoa jasoko du, baimen bat onartu gabe duela jakinarazteko. Onartzeko, honako hau egin behar du:

1. BFAren EGOITZA elektronikoan sartu (www.ebizkaia.eus). Menu nagusian, NIRE IZAPIDEAK atalean, AHALORDETZEEN ERREGISTROA hautatu.

2. Identifika zaitez, onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin

3. Baimentzen naute erlaitzean kokatu, onartu gabe duen baimena hautatu eta Baimena onartu sakatu.

Edozein unetan baimenaren datuak kontsultatu ahal izango dituzu, ahalmenak aldatu edo, hala balegokio, baimena onartu. Une horretatik aurrera, ordezkariak bezeroak edo elkartekideak baimendutako pertsonei esleitu ahal izango dizkie

 Zer ekintza egin daitezke baimena inskribatu ondoren?

Baimentzen duenakekintzak ataletik, honako hauek egin ditzake:

 

Kontsultatu: baimenaren datuak kontsultatzea.
Aldatu:baimenaren irismena zalbaltzea edo murritzea.
Ezeztatu: baimena indarrik gabe uztea.
Berritzea: baimenaren indarraldia beste 5 urtez, gehienez, luzatzea.
Bezeroak esleitzea: bezeroak baimendutako enplegatuekin lotzea.

 

 

 

 

 

 

Baimendutakoak, ekintzak ataletik, honako hauek egin ditzake:

Kontsultatu: baimenaren datuak kontsultatzea.
Uko egin: baimena indarrik gabe uztea.
Langileak esleitu: baimendutako langileak bezeroekin lotzea (GP ahalmena duten baimenduek egin dezakete soilik).
Bezeroak esleitu: bezeroak baimendutako langileekin lotzea (GP ahalmena duten baimenduek egin dezakete soilik).
Dokumentu publikoaren borondatezko inskripzioa (GP ahalmena duten baimenduek egin dezakete soilik).
Dokumentu pribatuaren borondatezko inskripzioa (GP ahalmena duten baimenduek egin dezakete soilik).
Borondatezko Ahalordetze Gaitua eskatzea (GP ahalmena duten baimenduek egin dezakete soilik).

 

 

 

 

 

Nola esleitu bezero edo elkarkideak baimendutako pertsonei?

Ordezkariak edo ordezkatutako pertsonak kudeatzeko ahalmena (GP fakultatea) duen pertsona baimenduak bezeroak edo elkarkideak esleitu ahal izango dizkie baimendutakoei. 

Esleitze-prozesua kanal elektronikotik egiten da, Interneten, BFAren Egoitza elektronikoa dela bide. Lortzeko, honako hau egin behar du:

1. BFAren EGOITZA elektronikoan sartu (www.ebizkaia.eus). Menu nagusian, NIRE IZAPIDEAK atalean, AHALORDETZEEN ERREGISTROA hautatu.

2. Identifika zaitez, onartutako identifikazio-bide eta sinadura elektroniko batekin.

3. Nik baimentzen dut edo  Baimentzen naute erlaitzean, hautatu baimena esleitu nahi diozun ordezkatua.

4. Ekintzak atalean, sakatu Bezeroak esleitu eta hauta ezazu baimenduko den enplegatua.